FotoJoop 
  Home  |   Foto's 2018  |   Foto's 2017  |   Foto's 2016  |   Foto's 2015  |   Foto's 2014  |   Foto's 2013  |   Foto's 2012  |   Foto's 2011  |   Foto's 2010  |   Foto's 2009  |   Foto's 2008  |   Foto's 2007  |  Foto's 2006  |   Foto's 2005  |   Foto's 2004  |   belangrijke Linkjes  |   LIKEJEWIJKFILMPJES  
|herindeling en verbouwing winkelcentrum beverwaard|

start verbouwing februari 2006


         de foto's staan helemaal onderaan de    pagina>>>>>

        10-09-2005 de plannen zijn bekend voor het winkel centrum.  


14-06-2006 foto's van presentatie verbouwing en foto's van uitreiking van de eerste ster keurmerk veilig ondernemen in de focus winkelcentrum beverwaard.

op 27-02-2006 zijn ze begonnen met het weghalen van de bomen in het winkelcentrum zie foto's >>>


binnenkort gaat het winkelcentrum beverwaard op de schop zodra de mensen beginnen komen hier de foto's. zie informatie>>>>>>>>


op 03-04-2006 zijn de werkzaamheden begonnen ter voorbereiding voor de uitbreiding van supermarkt hoogvliet aan de keverborgstraat.

Aan de bewoners, winkeliers en bedrijven rond het winkelcentrum Beverwaard


 

Mevrouw/Mijnheer,

 

Het winkelcentrum Beverwaard wordt vernieuwd. Het wordt er gezelliger en overzichtelijker.

In het hart komt een intiem plein, looproutes verbeteren en bij de Rhijnauwensingel krijgt het centrum een duidelijke entree.

 Er komt meer winkeloppervlakte en de voorgevels van de winkelpanden krijgen grote etalages, met glazen luifels en een uniforme reclamevoering.

 

Op maandag 27 februari starten Gemeentewerken en de Hildersgroep met de werk-zaamheden. De verwachting is dat het nieuwe winkelcentrum eind 2006 gereed zal zijn. Weersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen echter het werk vertragen. Gedurende de werkzaamheden kunt u gewoon uw boodschappen in de Beverwaard blijven doen. We zullen er onze uiterste best voor doen om te zorgen dat de winkels bereikbaar blijven.

 

De werkzaamheden van Gemeentewerken omvatten het bouwrijpmaken van het terrein ten behoeve van de winkeluitbreidingen en de aanleg van de woonomgeving.

 Hierbij zullen onder andere 2 brugdekken over de watergang van de Oude Watering worden aangebracht.

Kort samengevat worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

           

februari – juli 2006

           

-        Het rooien van bomen

-        Het verrichten van rioleringswerkzaamheden

-        Het verrichten van uitbreekwerkzaamheden ter plaatse van de winkeluitbreidingen

-        Het verrichten van werkzaamheden aan kabels en leidingen

-        Het heien van funderingspalen ten behoeve van de brugdekken

-        Het aanbrengen van de brugdekken

 

augustus – november 2006

 

-        Het aanleggen van de nieuwe bestrating

-        Het planten van bomen

 

De bouwactiviteiten ten behoeve van de winkeluitbreidingen (inclusief het heien van funderingspalen) zullen door de aannnemer van de Hilders Groep worden uitgevoerd.

 

De rooiwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de rooivergunningen die op 28 juli en 15 september 2005 door het dagelijks bestuur van de Deelgemeente IJsselmonde zijn verleend.

 

Mogelijk leiden werkzaamheden aan kabels en leidingen ertoe, dat u tijdelijk wordt afgesloten van water, gas elektriciteit, telefoon of televisie. Indien dit het geval mocht zijn, wordt u tijdig door het desbetreffende nutsbedrijf zelf in kennis gesteld.

 

Helaas is het niet te voorkomen, dat u enige overlast ondervindt van de werkzaamheden.

Een ieder zal echter al het mogelijke doen om de overlast tot een minimum te beperken.

 

Meer informatie

Voor meer informatie tijdens de uitvoering kunt u voor wat betreft de werkzaamheden van Gemeentewerken contact opnemen met de heer W. Leenheer (tel. 010 4971574) of met de heer G. Ruimwijk (tel 010 4971578).

 

Wij vragen uw begrip voor de situatie en danken u bij voorbaat voor uw medewerking tijdens de uitvoering van het werk.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN

(voor deze)

 

 

 

E. Overweel

Werfmanager IJsselmonde


Actueel > Nieuws  
Winkelcentrum Oude Watering op de schop

Het winkelcentrum Beverwaard wordt vernieuwd. Het wordt er gezelliger en overzichtelijker.

In het hart komt een intiem plein, de looproutes verbeteren en er is straks een groter  oppervlakte aan winkelruimtes. De voorgevels van de winkelpanden krijgen grote etalages, met glazen luifels en een uniforme reclamevoering.

Winkelcentrum blijft bereikbaar
Op 27 februari gaan de werkzaamheden van start. De verwachting is dat het nieuwe winkelcentrum eind 2006 gereed zal zijn. Het is niet nodig om het winkelcentrum tijdens de werkzaamheden te mijden. Tijdens alle werkzaamheden wordt er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de winkels bereikbaar blijven en de hinder voor de bewoners en het winkelend publiek tot een minimum beperkt blijft. Ook blijft het winkelcentrum met de auto goed bereikbaar.

Overzicht werkzaamheden
In de periode februari – juli 2006 bestaan de werkzaamheden uit: het rooien van de bomen, rioleringswerkzaamheden, uitbreken gevels ten behoeve van winkeluitbreidingen, verleggen van kabels en leidingen, het heien van funderingspalen ten behoeve van de brugdekken en het aanbrengen van de brugdekken.
 
In de periode augustus – november 2006 wordt de nieuwe bestrating aangelegd, het nieuwe straatmeubilair geplaatst en de bomen geplant.

Winkelpromenade langs de Oude Watering

 • Over de singel komen twee brede overkluizingen. Beide kanten van de winkelpromenade worden hierdoor beter met elkaar verbonden
 • Uitbreiding van het winkeloppervlakte en aanpassing van de gevels en luifels
 • Afsluiting van smalle onderdoorgangen, waardoor sociale onveiligheid afneemt
 • Nieuwe bestrating en lantaarnpalen
 • Bankjes langs het water
 • De struiken langs de singel verdwijnen. De singel is dan vanaf de straatzijde beter te zien
 • De huidige bomen worden vervangen door een sterkere boomsoort.

Hoek Oude Watering - Rhijnauwensingel

 • De entree van het winkelgebied vanaf de nieuwe noord-zuidverbinding. Het winkelgebied krijgt hier een duidelijke toegang.

Hoek Oude Watering en Fleringstraat

 • Het bestaande wat troosteloze plein wordt vervangen door nieuwe winkelruimte met een
  moderner uitstraling
 • Op de overkluizing over de singel komt een gezellig plein met bankjes
 • De bestaande luifels worden vervangen door een uniforme transparante overkapping.

 

Deelgemeente IJsselmonde, 20-02-2006

Winkelcentrum Beverwaard


Winkelcentrum Beverwaard wordt vernieuwd. Het centrum krijgt een moderne en prettigere uitstraling, betere looproutes en een gezellig plein. De vrij gesloten voorgevels van de winkelpanden veranderen in grote etalages, met glazen luifels en een uniforme reclamevoering. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen is de verbouwing aan het eind van 2006 klaar.


 
Veranderingen per locatie

Hoek Oude Watering - Rhijnauwensingel

- De entree van het winkelgebied vanaf de nieuwe noord-zuidverbinding. Het winkelgebied krijgt hier een duidelijke toegang.

Winkelpromenade langs de Oude Watering

- Over de singel komen twee brede overkluizingen. Beide kanten van de winkelpromenade worden hierdoor beter met elkaar verbonden;

- Uitbreiding van het winkeloppervlakte en aanpassing van de gevels en luifels;
- Afsluiting van smalle onderdoorgangen, waardoor sociale onveiligheid afneemt;

- Nieuwe bestrating en lantaarnpalen;

- Bankjes langs het water;
- De struiken langs de singel verdwijnen. De singel is dan vanaf de straatzijde beter te zien;
- De huidige bomen worden vervangen door een sterkere boomsoort.


Hoek Oude Watering en Fleringstraat

- Wordt het nieuwe centrum van het winkelgebied;

- De winkeloppervlakte neemt hier fors toe;

- Op de overkluizing over de singel komt een intiem plein, met een verblijfsfunctie.
Werkzaamheden

We streven ernaar dat de overlast van de werkzaamheden voor omwonenden, winkeliers of bezoekers zo gering mogelijk blijft. Dit doen we door waar mogelijk overlastbeperkende maatregelen te nemen en door belanghebbenden vroegtijdig te informeren over de uitvoer van de werkzaamheden. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Ook is er een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit bewoners en winkeliers. Tijdens de verbouwing komt de klankbordgroep een aantal keer bij elkaar en bespreekt samen met de uitvoerders het verloop van de werkzaamheden.
 


Betere bereikbaarheid en aandacht voor branchering

De verbetering van het winkelcentrum gaat verder dan alleen een nieuwe inrichting. In 2004 is de verkeersontsluiting aangepast. Door de nieuwe noord-zuidverbinding zijn de winkels per auto makkelijk te bereiken. Een ander belangrijk verbeterpunt is de branchering. Het winkelaanbod moet aansluiten bij de behoeftes van de bewoners uit de wijk. Met de komst van de supermarkten Lidl en Hoogvliet in 2004 is de aantrekkingskracht van het winkelcentrum vergroot. ondanks deze verbetering blijven we aandacht besteden aan versterking van de branchering.

 

Contactpersoon: Sytse van de Hoek, tel. (010) 479 82 00 of sytse.vanderhoek@ijsselmonde.rotterdam.nl.zie foto's van bijeenkomst in de focus>>>

Informatiebijeenkomst Inrichtingsplan Winkelcentrum Beverwaard

Dinsdag 31 mei om 19.30 uur in Wijkgebouw Beverwaard “De Focus”, Oude Watering 324

Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van het winkelcentrum Beverwaard, zodat het een prettiger winkelgebied wordt. Door de nieuwe noordzuid-verbinding kunt u het winkelcentrum bijvoorbeeld al veel gemakkelijker met de auto bereiken. Verder krijgt het winkelcentrum een nieuwe inrichting en werken we samen met de winkeliers aan de verbetering van de veiligheid. Zo willen we bereiken dat het voor meer winkeliers aantrekkelijk wordt om zich in Beverwaard te vestigen en dat het voor u een prettiger winkelgebied wordt.

In het Inrichtingsplan Winkelcentrum Beverwaard zijn de plannen voor de nieuwe inrichting van de buitenruime tot in detailniveau uitgewerkt. De deelgemeente organiseert voor de bewoners van de Beverwaard over dit plan een informatieavond.

Informatiebijeenkomst Inrichtingsplan Winkelcentrum Beverwaard
Dinsdag 31 mei
19.30 uur  Wijkgebouw Beverwaard “De Focus
Oude Watering 324

Inrichtingsplan
Bij de vernieuwing van het de buitenruimte worden de huidige bruggen in het winkelcentrum vervangen door overkluizingen, krijgen de kades een nieuw uiterlijk en komt er een nieuw plein op één van de overkluizingen. De onderdoorgangen worden afgesloten en zijn dan alleen toegankelijk voor de bewoners. Naast deze veranderen legt het inrichtingsplan vast waar de begroeiing, zitbankjes, vuilnisbakken en verlichting komen en hoe het nieuwe straatmeubilair eruit komt te zien.

Tijdens deze informatieavond zijn vertegenwoordigers van de gemeente en de deelgemeente aanwezig om het ontwerp toe te lichten en uw vragen hierover te beantwoorden. Ook komt de uitvoer van de werkzaamheden aan de orde en laten we u de plannen zien voor de aanpassing van de winkelruimtes en de vernieuwing van de winkelpuien. Het dagelijks bestuur stelt het Inrichtingsplan voor de buitenruimte vast, mede op basis van de uitkomsten van deze avond. 
Graag tot ziens op dinsdag 31 mei.

Met vriendelijke groet, 10-09-2005 de plannen zijn bekend voor het winkel centrum.

Karel Jungheim Metamorfose winkelcentrum Beverwaard van start


Dinsdag 31 mei om 19.30 uur in Wijkgebouw Beverwaard “De Focus”, Oude Watering 324

Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van het winkelcentrum Beverwaard, zodat het een prettiger winkelgebied wordt. Door de nieuwe noordzuid-verbinding kunt u het winkelcentrum bijvoorbeeld al veel gemakkelijker met de auto bereiken. Verder krijgt het winkelcentrum een nieuwe inrichting en werken we samen met de winkeliers aan de verbetering van de veiligheid. Zo willen we bereiken dat het voor meer winkeliers aantrekkelijk wordt om zich in Beverwaard te vestigen en dat het voor u een prettiger winkelgebied wordt.

In het Inrichtingsplan Winkelcentrum Beverwaard zijn de plannen voor de nieuwe inrichting van de buitenruime tot in detailniveau uitgewerkt. De deelgemeente organiseert voor de bewoners van de Beverwaard over dit plan een informatieavond.

Informatiebijeenkomst Inrichtingsplan Winkelcentrum Beverwaard
Dinsdag 31 mei
19.30 uur  Wijkgebouw Beverwaard “De Focus
Oude Watering 324

Inrichtingsplan
Bij de vernieuwing van het de buitenruimte worden de huidige bruggen in het winkelcentrum vervangen door overkluizingen, krijgen de kades een nieuw uiterlijk en komt er een nieuw plein op één van de overkluizingen. De onderdoorgangen worden afgesloten en zijn dan alleen toegankelijk voor de bewoners. Naast deze veranderen legt het inrichtingsplan vast waar de begroeiing, zitbankjes, vuilnisbakken en verlichting komen en hoe het nieuwe straatmeubilair eruit komt te zien.

Tijdens deze informatieavond zijn vertegenwoordigers van de gemeente en de deelgemeente aanwezig om het ontwerp toe te lichten en uw vragen hierover te beantwoorden. Ook komt de uitvoer van de werkzaamheden aan de orde en laten we u de plannen zien voor de aanpassing van de winkelruimtes en de vernieuwing van de winkelpuien. Het dagelijks bestuur stelt het Inrichtingsplan voor de buitenruimte vast, mede op basis van de uitkomsten van deze avond. 
Graag tot ziens op dinsdag 31 mei.

Met vriendelijke groet, 10-09-2005 de plannen zijn bekend voor het winkel centrum.

Karel Jungheim 
Metamorfose winkelcentrum Beverwaard van start

Bouwvergunningen verleend
De volgende bouwvergunningen zijn verleend aan:

 • Beverwaard C.V. voor het vernieuwen van de luifels aan de Oude Watering 227-287, 184-274 en 262-290, dit is de realisatie van het luifelplan voor winkelcentrum Beverwaard (verzenddatum 4 april 2006);
 • Beverwaard C.V. voor het vergroten van de winkelruimten aan de Oude Watering 263-287 in winkelcentrum Beverwaard. Het is de bedoeling de winkels uit te breiden met een strook van ongeveer twee meter breedte (verzenddatum 4 april 2006);

  Inrichten bouwplaats
  Een vergunning is verleend aan:

  • Akor Bouw voor het inrichten van een bouwplaats in openbaar gebied aan de Oude Watering (winkelcentrum Beverwaard) van 1 april tot en met 30 juli 2006 (verzenddatum 19 april 2006).

  05-11-2005 en 06-05-2006 het optreden van een muziekkant op een muziekfiets in het winkelcentrum de foto's staan hier onder

beverwaard  www.muziekkunstenaar.nl


|foto's van o/a vergadering in focus en rooien van bomen- rioolwerkzaamheden- weghalen van luifels- het heien van heipalen-verplaatsen van 2 telefooncellen-beton storten-droogpompen oudewatering-vissen vangen en nog veel meer werkzaamheden.|
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
127691 bytes
08-06-2006 beton storten bij liddle winkelcentrum beverwaard. beton storten liddle wc.bw 08-06 06
[ 800 x 640 ]
88575 bytes
08-06-2006 beton storten bij liddle winkelcentrum beverwaard. beton storten liddle wc.bw 08-06 06
[ 800 x 640 ]
108899 bytes
08-06-2006 beton storten bij liddle winkelcentrum beverwaard. beton storten liddle wc.bw 08-06 06
[ 800 x 640 ]
101555 bytes
15-06-2006 binten plaatsen aan de staanders bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw binten zeeman 15 06 06
[ 800 x 640 ]
89281 bytes
15-06-2006 binten plaatsen aan de staanders bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw binten zeeman 15 06 06
[ 800 x 640 ]
112324 bytes
15-06-2006 binten plaatsen aan de staanders bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw binten zeeman 15 06 06
[ 800 x 640 ]
96196 bytes
15-06-2006 binten plaatsen aan de staanders bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw binten zeeman 15 06 06
[ 800 x 640 ]
105810 bytes
08-06-2006 werkzaamheden bij liddle winkelcentrum beverwaard. werkzaam heden liddle wc.bw 08-06 06
[ 800 x 640 ]
110066 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
144568 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
134071 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
106735 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
129652 bytes
20-06-2006 pilaren metselen bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw metselen zeeman 20 06 06
[ 800 x 640 ]
129541 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
121878 bytes
20-06-2006 pilaren metselen bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw metselen zeeman 20 06 06
[ 800 x 640 ]
116225 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
113152 bytes
15-06-2006 binten plaatsen aan de staanders bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw binten zeeman 15 06 06
[ 800 x 640 ]
112920 bytes
15-06-2006 binten plaatsen aan de staanders bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw binten zeeman 15 06 06
[ 800 x 640 ]
124824 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
152807 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
140005 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
140608 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
158879 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
143737 bytes
20-06-2006 ankers lassen voor het metselen bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw lassen zeeman 20 06 06
[ 800 x 640 ]
112904 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
145198 bytes
20-06-2006 ankers lassen voor het metselen bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw lassen zeeman 20 06 06
[ 800 x 640 ]
113613 bytes
24-03-2006 de mensen zijn hier bezig met de riolering en het herbestraten in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 24 03 06
[ 800 x 600 ]
119678 bytes
15-06-2006 riool aanleggen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw riool liddle 15 06 06
[ 800 x 640 ]
115183 bytes
15-06-2006 riool aanleggen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw riool liddle 15 06 06
[ 800 x 640 ]
134599 bytes
20-06-2006 frame stellen voor het metselen bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw frame stellen zeeman 20 06 06
[ 800 x 640 ]
119910 bytes
15-06-2006 hakken aan muur oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw hakken oude watering 15 06 06
[ 800 x 640 ]
125896 bytes
20-06-2006 bekisting plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting plaatsen 20 06 06
[ 800 x 640 ]
117719 bytes
15-06-2006 hakken aan muur oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw hakken oude watering 15 06 06
[ 800 x 640 ]
114449 bytes
20-06-2006 bekisting plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting plaatsen 20 06 06
[ 800 x 640 ]
125327 bytes
02-06-2006 vlecht matten neerleggen en vlechten van beton matten in oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlechten wc.bw 02 06 06
[ 800 x 640 ]
156378 bytes
15-06-2006 hakken aan muur oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw hakken oude watering 15 06 06
[ 800 x 640 ]
128789 bytes
20-06-2006 bekisting plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting plaatsen 20 06 06
[ 800 x 640 ]
133678 bytes
06-06-2006 vlecht matten neerleggen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlecht matten wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
108828 bytes
15-06-2006 hakken aan muur oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw hakken oude watering 15 06 06
[ 800 x 640 ]
91229 bytes
20-06-2006vlechtijzer plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vlechtijzer plaatsen 20 06 06
[ 800 x 640 ]
111196 bytes
06-06-2006 vlecht matten neerleggen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlecht matten wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
117608 bytes
06-06-2006 vlecht matten neerleggen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlecht matten wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
138398 bytes
06-06-2006 vlecht matten neerleggen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlecht matten wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
147832 bytes
06-06-2006 vlecht matten neerleggen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlecht matten wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
121855 bytes
06-06-2006 vlecht matten neerleggen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlecht matten wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
146076 bytes
06-06-2006 vlecht matten neerleggen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. vlecht matten wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
133831 bytes
06-06-2006 bekisting aftimmeren bij liddle winkelcentrum beverwaard. bekisting aftimmeren wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
99646 bytes
06-06-2006 bekisting aftimmeren bij liddle winkelcentrum beverwaard. bekisting aftimmeren wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
83700 bytes
15-06-2006 binten plaatsen bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw binten zeeman 15 06 06
[ 800 x 640 ]
117031 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
112331 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
119058 bytes
06-06-2006 bekisting aftimmeren bij liddle winkelcentrum beverwaard. bekisting aftimmeren wc.bw 06 06 06
[ 800 x 640 ]
81028 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
136815 bytes
07-06-2006 bekisting aftimmeren bij zeeman winkelcentrum beverwaard. bekisting zeeman wc.bw 07 06 06
[ 800 x 640 ]
126835 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
136154 bytes
07-06-2006 beton storten bij zeeman winkelcentrum beverwaard. beton storten zeeman wc.bw 07 06 06
[ 800 x 640 ]
77661 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
164574 bytes
07-06-2006 beton storten bij zeeman winkelcentrum beverwaard. beton storten zeeman wc.bw 07 06 06
[ 800 x 640 ]
121405 bytes
20-06-2006vlechtijzer plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vlechtijzer plaatsen 20 06 06
[ 800 x 640 ]
104542 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
133859 bytes
07-06-2006 beton storten bij zeeman winkelcentrum beverwaard. beton storten zeeman wc.bw 07 06 06
[ 800 x 640 ]
124576 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
118786 bytes
07-06-2006 beton storten bij zeeman winkelcentrum beverwaard. beton storten zeeman wc.bw 07 06 06
[ 800 x 640 ]
112127 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
135204 bytes
07-06-2006 beton storten bij zeeman winkelcentrum beverwaard. beton storten zeeman wc.bw 07 06 06
[ 800 x 640 ]
117319 bytes
20-06-2006 schoonmaken gevelplaten kinderopvang boven liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw gevel platen schoon maken 20 06-06
[ 800 x 640 ]
96050 bytes
20-06-2006 schoonmaken gevelplaten kinderopvang boven liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw gevel platen schoon maken 20 06-06
[ 800 x 640 ]
101561 bytes
07-06-2006 beton storten bij zeeman winkelcentrum beverwaard. beton storten zeeman wc.bw 07 06 06
[ 800 x 640 ]
118474 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
78196 bytes
20-06-2006 schoonmaken gevelplaten kinderopvang boven liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw gevel platen schoon maken 20 06-06
[ 382 x 563 ]
36957 bytes
07-06-2006 beton storten bij zeeman winkelcentrum beverwaard. beton storten zeeman wc.bw 07 06 06
[ 800 x 640 ]
115592 bytes
20-06-2006 schoonmaken gevelplaten kinderopvang boven liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw gevel platen schoon maken 20 06-06
[ 800 x 640 ]
87796 bytes
07-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 07 06 06
[ 800 x 640 ]
106037 bytes
20-06-2006 opbouwen van de voorgevel bij zeeman tot hewal winkelcentrum beverwaard. wc.bw zeeman t/m hewal opbouwen 20 06-06
[ 800 x 640 ]
103220 bytes
07-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 07 06 06
[ 800 x 640 ]
133220 bytes
07-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 07 06 06
[ 800 x 640 ]
129705 bytes
24-03-2006 de mensen zijn hier bezig met de riolering en het herbestraten in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 24 03 06
[ 800 x 600 ]
85401 bytes
20-06-2006 staal-constructie aangekomen voor de voorgevel bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie bij liddle 20 06-06
[ 800 x 640 ]
114449 bytes
07-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 07 06 06
[ 800 x 640 ]
127692 bytes
21-06-2006 staalconstructie plaatsen voor de bouw van de winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
121248 bytes
21-06-2006 staalconstuctie plaatsen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal consructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
125627 bytes
21-06-2006 staalconstuctie plaatsen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal consructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
96999 bytes
21-06-2006 staalconstuctie plaatsen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal consructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
101824 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
119007 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
110187 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
131093 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
117152 bytes
21-06-2006 staalconstuctie plaatsen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal consructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
101216 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
127466 bytes
23-06-2006 staalconstructie opbouwen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw liddle staal constructie 23 06-06
[ 800 x 640 ]
132382 bytes
21-06-2006 staalconstuctie plaatsen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal consructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
94568 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
133564 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
171010 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
151416 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
136578 bytes
16-06-2006 beton storten voor een werkvloer in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 16 06 06
[ 800 x 640 ]
99681 bytes
23-06-2006 staalconstructie opbouwen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw liddle staal constructie 23 06-06
[ 800 x 640 ]
122924 bytes
19-06-2006 staalconstructie geplaatst voor uitbreiding winkels o/a zeeman -hewal winkelcentrum beverwaard. wc.bw zeeman staal constructie 19 06-06
[ 800 x 640 ]
92672 bytes
19-06-2006 zagen bij blokker winkelcentrum beverwaard. wc.bw zagen bij blokker 19 06-06
[ 800 x 640 ]
125264 bytes
19-06-2006 bekisting plaatsen op muur oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
126281 bytes
23-06-2006 staalconstructie opbouwen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw liddle staal constructie 23 06-06
[ 800 x 640 ]
119667 bytes
19-06-2006 bekisting plaatsen op muur oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
139998 bytes
23-06-2006 staalconstructie opbouwen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw liddle staal constructie 23 06-06
[ 800 x 640 ]
88574 bytes
19-06-2006 bekisting plaatsen op muur oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
115921 bytes
23-06-2006 staalconstructie opbouwen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw liddle staal constructie 23 06-06
[ 800 x 640 ]
111320 bytes
19-06-2006 vlechtijzer (beton ijzer) plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vlechtijzer plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
138707 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
117013 bytes
19-06-2006 vlechtijzer (beton ijzer) plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vlechtijzer plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
97953 bytes
19-06-2006 vlechtijzer (beton ijzer) plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vlechtijzer plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
137544 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
104951 bytes
21-06-2006 staalconstuctie plaatsen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal consructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
103347 bytes
19-06-2006 vlechtijzer (beton ijzer) plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vlechtijzer plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
141807 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
120093 bytes
19-06-2006 vlechtijzer (beton ijzer) plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vlechtijzer plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
182587 bytes
21-06-2006 staalconstuctie plaatsen voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal consructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
94399 bytes
19-06-2006 vlechtijzer (beton ijzer) plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vlechtijzer plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
129518 bytes
21-06-2006 metselen van pilaren bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw metselen zeeman 21 06-06
[ 800 x 640 ]
90698 bytes
21-06-2006 zand storten tegen bekisting oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw zand storten oudewatering 21 06-06
[ 800 x 640 ]
126719 bytes
21-06-2006 staalconstructie plaatsen voor uitbreiding winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
109374 bytes
21-06-2006 staalconstructie plaatsen voor uitbreiding winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
103819 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
122786 bytes
21-06-2006 stalen binten doorslijpen bij liddle bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw stalen binten doorslijpen liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
112988 bytes
21-06-2006 stalen binten doorslijpen bij liddle bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw stalen binten doorslijpen liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
90766 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
107104 bytes
21-06-2006 stalen binten doorslijpen bij liddle bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw stalen binten doorslijpen liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
104559 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
121792 bytes
21-06-2006 stalen binten doorslijpen bij liddle bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw stalen binten doorslijpen liddle 21 06-06
[ 800 x 640 ]
83815 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
110632 bytes
21-06-2006 metselen van de pilaren bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw metselen zeeman 21 06 06
[ 800 x 640 ]
114191 bytes
21-06-2006 staalconstructie opbouwen waar de winkels komen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie liddle 21 06 06
[ 800 x 640 ]
116647 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
126272 bytes
21-06-2006 staalconstructie opbouwen waar de winkels komen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie liddle 21 06 06
[ 800 x 640 ]
107422 bytes
19-06-2006 vlechtijzer (beton ijzer) plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vlechtijzer plaatsen oudewatering 19 06-06
[ 800 x 640 ]
130465 bytes
21-06-2006 staalconstructie opbouwen waar de winkels komen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie liddle 21 06 06
[ 800 x 640 ]
105541 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
133292 bytes
19-06-2006 waterleiding plaatsen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw waterleiding plaatsen liddle 19 06-06
[ 800 x 640 ]
128941 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
117678 bytes
20-06-2006 pilaren metselen bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw metselen zeeman 20 06 06
[ 800 x 640 ]
128906 bytes
21-06-2006 staalconstructie opbouwen waar de winkels komen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie liddle 21 06 06
[ 800 x 640 ]
106403 bytes
21-06-2006 staalconstructie opbouwen waar de winkels komen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie liddle 21 06 06
[ 800 x 640 ]
117646 bytes
21-06-2006 staalconstructie opbouwen waar de winkels komen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw staal constructie liddle 21 06 06
[ 800 x 640 ]
108043 bytes
28-06-2006 de oudewatering heeft weer water de pijpen zijn weer weggehaald winkelcentrum beverwaard. wc.bw oude watering pijpen weg 28 06-06
[ 800 x 640 ]
122703 bytes
28-06-2006 de oudewatering heeft weer water de pijpen zijn weer weggehaald winkelcentrum beverwaard. wc.bw oude watering pijpen weg 28 06-06
[ 800 x 640 ]
120796 bytes
24-03-2006 de mensen zijn hier bezig met de riolering en het herbestraten in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 24 03 06
[ 800 x 600 ]
123622 bytes
28-06-2006 de oudewatering heeft weer water de pijpen zijn weer weggehaald winkelcentrum beverwaard. wc.bw oude watering pijpen weg 28 06-06
[ 800 x 640 ]
132958 bytes
27-03-2006 de stratenmakers zijn hier begonnen met het uitbreken van de stenen en de kabels en waterleiding vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 03 06
[ 800 x 600 ]
105811 bytes
28-06-2006 drempels plaatsen bij movie max winkelcentrum beverwaard. wc.bw drempels plaatsen bij movie max 28 06-06
[ 800 x 640 ]
104510 bytes
23-06-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oude watering 23 06-06
[ 800 x 640 ]
142193 bytes
20-06-2006 pilaren metselen bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw metselen zeeman 20 06 06
[ 800 x 640 ]
117327 bytes
03-07-2006 de kade muur oudewatering word weer op hoogte gemetseld winkelcentrum beverwaard. wc.bw kademuur oudewatering metselen 03 07 06
[ 800 x 640 ]
129379 bytes
26-06-2006 dakplaten monteren op de staalconstructie voor de winkels bij liddle in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw dakplaten monteren liddle 26 06-06
[ 800 x 640 ]
98571 bytes
26-06-2006 dakplaten monteren op de staalconstructie voor de winkels bij liddle in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw dakplaten monteren liddle 26 06-06
[ 800 x 640 ]
120422 bytes
27-06-2006 constructie voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw constructie bij liddle 27 06 06
[ 800 x 640 ]
102315 bytes
27-06-2006 constructie voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw constructie bij liddle 27 06 06
[ 800 x 640 ]
104630 bytes
27-06-2006 constructie voor winkels bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw constructie bij liddle 27 06 06
[ 800 x 640 ]
89935 bytes
27-06-2006 metselen bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw metselen zeeman 27 06 06
[ 800 x 640 ]
113472 bytes
27-06-2006 dakdekken bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw dakdekken zeeman 27 06 06
[ 800 x 640 ]
109635 bytes
27-06-2006 dakdekken bij zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw dakdekken zeeman 27 06 06
[ 800 x 640 ]
130835 bytes
27-06-2006 damwand weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
116370 bytes
27-06-2006 damwand weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
137067 bytes
27-06-2006 damwand weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
130301 bytes
27-06-2006 damwand weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
122422 bytes
27-06-2006 damwand weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
125887 bytes
29-06-2006 bagger uit de oudewatering halen winkelcentrum beverwaard. wc.bw bagger uit oudewatering halen 29 06-06
[ 800 x 640 ]
131537 bytes
27-06-2006 damwand weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
129128 bytes
27-06-2006 damwand weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
122120 bytes
27-06-2006 damwand weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
131677 bytes
29-06-2006 bagger uit de oudewatering halen winkelcentrum beverwaard. wc.bw bagger uit oudewatering halen 29 06-06
[ 800 x 640 ]
124824 bytes
27-06-2006 damwand weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
114259 bytes
29-06-2006 bagger uit de oudewatering halen winkelcentrum beverwaard. wc.bw bagger uit oudewatering halen 29 06-06
[ 800 x 640 ]
135233 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
125702 bytes
29-06-2006 borden ophangen bij bakker beverwaard firini winkelcentrum beverwaard. wc.bw borden ophangen bakker beverwaard firini 29 06-06
[ 800 x 640 ]
117032 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
136776 bytes
29-06-2006 borden ophangen bij bakker beverwaard firini winkelcentrum beverwaard. wc.bw borden ophangen bakker beverwaard firini 29 06-06
[ 800 x 640 ]
94117 bytes
30-06-2006 damwand schotten op vrachtwagen laden in winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand schotten afvoeren 30 06-06
[ 800 x 640 ]
101512 bytes
30-06-2006 damwand schotten op vrachtwagen laden in winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand schotten afvoeren 30 06-06
[ 800 x 640 ]
97248 bytes
30-06-2006 damwand schotten op vrachtwagen laden in winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand schotten afvoeren 30 06-06
[ 800 x 640 ]
74070 bytes
30-06-2006 stenen lossen van vrachtwagen vrachtwagen in winkelcentrum beverwaard. wc.bw stenen lossen 30 06-06
[ 800 x 640 ]
97559 bytes
03-07-2006 de kade muur oudewatering word weer op hoogte gemetseld winkelcentrum beverwaard. wc.bw kademuur oudewatering metselen 03 07 06
[ 800 x 640 ]
125506 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
128564 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
108837 bytes
03-07-2006 de kade muur oudewatering word weer op hoogte gemetseld winkelcentrum beverwaard. wc.bw kademuur oudewatering metselen 03 07 06
[ 800 x 640 ]
141208 bytes
03-07-2006 complete raam kozijnen en deur geplaatst thv: zeeman t/m bakker beverwaard farini winkelcentrum beverwaard. wc.bw complete raam en deuren geplaatst 03 07 06
[ 800 x 640 ]
129195 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
123593 bytes
30-06-2006 stenen lossen van vrachtwagen vrachtwagen in winkelcentrum beverwaard. wc.bw stenen lossen 30 06-06
[ 800 x 640 ]
100186 bytes
03-07-2006 complete raam kozijnen en deur geplaatst thv: zeeman t/m bakker beverwaard farini winkelcentrum beverwaard. wc.bw complete raam en deuren geplaatst 03 07 06
[ 800 x 640 ]
114190 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
100525 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
114723 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
99661 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
120239 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
114809 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
108422 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
100683 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
89796 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
111282 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
106716 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
103385 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
99324 bytes
27-06-2006 pijpen weer weghalen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weghalen oudewatering 27 06 06
[ 800 x 640 ]
109635 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
92100 bytes
28-06-2006 diverse werkzaamheden aan en in de oudewatering o/a pijpen weghalen winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijpen weggehaald oude watering 28 06-06
[ 800 x 640 ]
141832 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
106496 bytes
28-06-2006 diverse werkzaamheden aan en in de oudewatering o/a pijpen weghalen winkelcentrum beverwaard. wc.bw opruimen pomp oude watering 28 06-06
[ 800 x 640 ]
123188 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
111399 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
89641 bytes
03-07-2006 complete raam kozijnen en deur geplaatst thv: zeeman t/m bakker beverwaard farini winkelcentrum beverwaard. wc.bw complete raam en deuren geplaatst 03 07 06
[ 800 x 640 ]
91188 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
121358 bytes
03-07-2006 complete raam kozijnen en deur geplaatst thv: zeeman t/m bakker beverwaard farini winkelcentrum beverwaard. wc.bw complete raam en deuren geplaatst 03 07 06
[ 800 x 640 ]
100803 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
104281 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
98837 bytes
03-07-2006 foto van baas en bakker beverwaard farini winkelcentrum beverwaard. wc.bw foto van baas en bakker firini 03 07 06
[ 800 x 640 ]
85003 bytes
03-07-2006 foto wc.bw foto vanaf het dak liddle genomen 03 07 06
[ 800 x 640 ]
128349 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
111230 bytes
03-07-2006 foto wc.bw foto vanaf het dak liddle genomen 03 07 06
[ 800 x 640 ]
97767 bytes
03-07-2006 foto wc.bw foto vanaf het dak liddle genomen 03 07 06
[ 800 x 640 ]
123953 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
117318 bytes
28-06-2006 diverse werkzaamheden aan en in de oudewatering o/a pijpen weghalen winkelcentrum beverwaard. wc.bw kade muur oude watering 28 06-06
[ 800 x 640 ]
121764 bytes
03-07-2006 foto wc.bw foto vanaf het dak liddle genomen 03 07 06
[ 800 x 640 ]
123840 bytes
03-07-2006 foto wc.bw foto vanaf het dak liddle genomen 03 07 06
[ 800 x 640 ]
132089 bytes
28-06-2006schafttijd werkmensen winkelcentrum beverwaard. wc.bw schafttijd 28 06-06
[ 800 x 640 ]
107440 bytes
03-07-2006 foto wc.bw foto vanaf het dak liddle genomen 03 07 06
[ 800 x 640 ]
90758 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
114047 bytes
27-03-2006 de stratenmakers zijn hier begonnen met het uitbreken van de stenen en de kabels en waterleiding vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 03 06
[ 800 x 600 ]
106272 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
116833 bytes
28-06-2006 ruitschade schouwenburg winkelcentrum beverwaard. wc.bw ruitschade schouwenburg 28 06-06
[ 800 x 640 ]
96642 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
111018 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
134391 bytes
07-07-2006 winkelpui van zeeman verwijderen winkelcentrum beverwaard. wc.bw zeeman winkelpui verwijderen 07-07 06
[ 800 x 640 ]
95731 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
83084 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
120125 bytes
27-03-2006 de stratenmakers zijn hier begonnen met het uitbreken van de stenen en de kabels en waterleiding vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 03 06
[ 800 x 600 ]
101189 bytes
07-07-2006 rolluiken ophangen bij movimax winkelcentrum beverwaard. wc.bw rolluiken ophangen movimax 07-07 06
[ 800 x 640 ]
103195 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
80376 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
130117 bytes
07-07-2006 bekisting en betonijzer aanbrengen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting oudewatering 07-07 06
[ 800 x 640 ]
107603 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
103459 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
134279 bytes
14-07-2006 grond aan trillen met trilplaat oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw grond trillen met trilplaat oudewatering 14-07 06
[ 800 x 640 ]
117931 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
115110 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
130246 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
105304 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
115526 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
100066 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
135834 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
113390 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
110163 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
97636 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
116908 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
91567 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
126750 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
103268 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
91432 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
123212 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
89921 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
104780 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
132776 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
107255 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
125843 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
111752 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
116532 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
102040 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
142486 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
121727 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
93917 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
112572 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
113465 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
96068 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
75949 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
102776 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
104400 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
107707 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
130453 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
120754 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
100451 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
121653 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
100732 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
128266 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
112286 bytes
03-07-2006 balken plaatsen over de oudewatering dit worden de nieuwe overkluizingen van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum beverwaard. wc.bw balken plaatsen oudewatering 03 07 06
[ 800 x 640 ]
90198 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
101934 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
148866 bytes
05-07-2006 metselen van kade muur oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw metselen kademuur oudewatering 05 07 06
[ 800 x 640 ]
107788 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
104806 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
96142 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
105118 bytes
12-07-2006 muur metselen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur metselen oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
109604 bytes
12-07-2006 muur metselen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw binnen bij blokker winkelpui weghalen 12 07 06
[ 800 x 640 ]
100823 bytes
12-07-2006 muur metselen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw binnen bij blokker winkelpui weghalen 12 07 06
[ 800 x 640 ]
101195 bytes
05-07-2006 bekisting plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting plaatsen oudewatering 05 07 06
[ 800 x 640 ]
97660 bytes
05-07-2006 bekisting plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting plaatsen oudewatering 05 07 06
[ 800 x 640 ]
112025 bytes
12-07-2006 muur metselen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw binnen bij blokker winkelpui weghalen 12 07 06
[ 800 x 640 ]
110496 bytes
12-07-2006 beton storten en uitvlakken oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
127522 bytes
12-07-2006 beton storten en uitvlakken oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 709 ]
168546 bytes
12-07-2006 beton storten en uitvlakken oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
121268 bytes
05-07-2006 winkel ruiten en rolluiken plaatsen thv:zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw ruiten en rolluiken plaatsen zeeman 05 07 06
[ 800 x 640 ]
120187 bytes
18-07-2006 het weghalen van de laatste brug oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw weghalen laatste brug oudewatering 18-07 06
[ 800 x 640 ]
100023 bytes
12-07-2006 beton storten en uitvlakken oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
125618 bytes
05-07-2006 winkel ruiten en rolluiken plaatsen thv:zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw ruiten en rolluiken plaatsen zeeman 05 07 06
[ 800 x 640 ]
112877 bytes
19-07-2006 diverse werkzaamheden bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw diverse werkzaam heden bij liddle 19 07 06
[ 800 x 640 ]
94206 bytes
19-07-2006 diverse werkzaamheden bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw diverse werkzaam heden bij liddle 19 07 06
[ 800 x 640 ]
114951 bytes
12-07-2006 beton storten en uitvlakken oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
140558 bytes
12-07-2006 beton storten en uitvlakken oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
131398 bytes
19-07-2006 diverse werkzaamheden bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw diverse werkzaam heden bij liddle 19 07 06
[ 800 x 640 ]
115525 bytes
19-07-2006 diverse werkzaamheden bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw diverse werkzaam heden bij liddle 19 07 06
[ 800 x 640 ]
93290 bytes
12-07-2006 beton storten en uitvlakken oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
92480 bytes
12-07-2006 jute matten neerleggen en nat houden om het uitdrogen en scheuren van beton tegen te gaan oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw jute matten neerleggen oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
105424 bytes
19-07-2006 glas zetten bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw glas zetten bij liddle 19 07 06
[ 800 x 640 ]
122452 bytes
19-07-2006 glas zetten bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw glas zetten bij liddle 19 07 06
[ 800 x 640 ]
98477 bytes
12-07-2006 jute matten neerleggen en nat houden om het uitdrogen en scheuren van beton tegen te gaan oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw jute matten neerleggen oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
121156 bytes
05-07-2006 winkel ruiten en rolluiken plaatsen thv:zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw ruiten en rolluiken plaatsen zeeman 05 07 06
[ 800 x 640 ]
119364 bytes
19-07-2006 glas zetten bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw glas zetten bij liddle 19 07 06
[ 800 x 640 ]
103356 bytes
12-07-2006 jute matten neerleggen en nat houden om het uitdrogen en scheuren van beton tegen te gaan oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw jute matten neerleggen oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
115976 bytes
12-07-2006 houten frame plaatsen waar later de winkel puien ingezet worden bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw frame plaatsen bij liddle 12 07 06
[ 800 x 640 ]
101824 bytes
13-07-2006 beton platen lossen voor overgangen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton platen lossen 13 07 06
[ 800 x 640 ]
105734 bytes
05-07-2006 winkel ruiten en rolluiken plaatsen thv:zeeman winkelcentrum beverwaard. wc.bw ruiten en rolluiken plaatsen zeeman 05 07 06
[ 800 x 640 ]
115567 bytes
05-07-2006 ruiten en rolluiken geplaatst vanaf zeeman tot bakker beverwaard firini winkelcentrum beverwaard. wc.bw ruiten plaatsen thv zeeman 05 07 06
[ 800 x 640 ]
121060 bytes
13-07-2006 beton platen lossen voor overgangen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton platen lossen 13 07 06
[ 800 x 640 ]
100851 bytes
05-07-2006 ruiten en rolluiken geplaatst vanaf zeeman tot bakker beverwaard firini winkelcentrum beverwaard. wc.bw ruiten plaatsen thv zeeman 05 07 06
[ 800 x 640 ]
108495 bytes
05-07-2006 ruiten en rolluiken geplaatst vanaf zeeman tot bakker beverwaard firini winkelcentrum beverwaard. wc.bw ruiten plaatsen thv zeeman 05 07 06
[ 800 x 640 ]
88831 bytes
05-07-2006 bekisting geplaatst oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting geplaatst oudewatering 05 07 06
[ 800 x 640 ]
101898 bytes
10-07-2006 muur metselen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur metselen oudewatering 10 07 06
[ 800 x 640 ]
133037 bytes
13-07-2006 beton platen lossen voor overgangen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton platen lossen 13 07 06
[ 800 x 640 ]
119177 bytes
10-07-2006 betonijzer vlechten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw betonijzer vlechten oudewatering 10 07 06
[ 800 x 640 ]
155205 bytes
20-07-2006 het glas zit er nu in bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw het glas is nu gezet bij liddle 20 07-06
[ 800 x 640 ]
90995 bytes
10-07-2006 betonijzer verplaatsen winkelcentrum beverwaard. wc.bw betonijzer verplaatsen 10 07 06
[ 800 x 640 ]
108516 bytes
06-07-2006 muur metselen tussen movimax&blokker winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur zetten tussen movimax& blokker 06 07-06
[ 800 x 640 ]
85913 bytes
06-07-2006 muur metselen tussen movimax&blokker winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur zetten tussen movimax& blokker 06 07-06
[ 800 x 640 ]
85544 bytes
06-07-2006 kademuur metselen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw kademuur metselen oudewatering 06 07-06
[ 800 x 640 ]
118232 bytes
06-07-2006 betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw betonijzer plaatsen& vlechten oudewatering 06 07-06
[ 800 x 640 ]
130290 bytes
10-07-2006 muur gelijk hakken oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur gelijk hakken oudewatering 10 07 06
[ 800 x 640 ]
113096 bytes
10-07-2006 muur gelijk hakken oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur gelijk hakken oudewatering 10 07 06
[ 800 x 640 ]
113113 bytes
10-07-2006 bij zeeman nieuwe vloer en tegels leggen in het nieuwe gedeelte winkelcentrum beverwaard. wc.bw zeeman vloer en tegels leggen 10 07 06
[ 800 x 640 ]
111549 bytes
19-07-2006 kraan rijplanken opruimen winkelcentrum beverwaard. wc.bw opruimen door kraan 19 07 06
[ 800 x 640 ]
91367 bytes
15-08-2006 riolering aanleggen bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw riolering bij liddle 15 08 06
[ 800 x 640 ]
114872 bytes
15-08-2006 muur metselen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur metselen oudewatering 15 08 06
[ 800 x 640 ]
98891 bytes
15-08-2006 beton platen neer leggen bij overkluizing oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton platen neerleggen oudewatering 15 08 06
[ 800 x 640 ]
129123 bytes
15-08-2006 beton platen neer leggen bij overkluizing oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton platen neerleggen oudewatering 15 08 06
[ 800 x 640 ]
116341 bytes
16-08-2006 riolering plaatsen t/hv liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw riolering plaatsen bij liddle 16 08 06
[ 800 x 640 ]
151596 bytes
11-07-2006 muur oudewatering metselen winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur metselen oudewatering 11 07 06
[ 800 x 640 ]
131381 bytes
11-07-2006 muur oudewatering metselen winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur metselen oudewatering 11 07 06
[ 800 x 640 ]
136998 bytes
16-08-2006 riolering plaatsen t/hv liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw riolering plaatsen bij liddle 16 08 06
[ 800 x 640 ]
149649 bytes
11-07-2006 muur bakker beverwaard firini bij onderdoorgang metselen winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur metselen bakker firini 11 07 06
[ 800 x 640 ]
83103 bytes
16-08-2006 muur metselen thv zeeman op de loop brug wc winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur metselen op loopbrug bij zeeman 16 08 06
[ 800 x 640 ]
95533 bytes
17-08-2006 muur metelen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur metselen oudewatering 17-08-2006
[ 800 x 640 ]
109822 bytes
11-07-2006 betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering 11 07 06
[ 800 x 640 ]
115266 bytes
17-08-2006 beton platen plaatsen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton platen plaatsen oudewatering 17-08-2006
[ 800 x 640 ]
111860 bytes
11-07-2006 betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering 11 07 06
[ 800 x 640 ]
114088 bytes
21-08-2006 muur metselen oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw muur metselen oudewatering 21 08 06
[ 800 x 640 ]
106888 bytes
11-07-2006 betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering 11 07 06
[ 800 x 640 ]
120223 bytes
24-08-2006 het laatste beton storten in de muren van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten muren oudewatering 24-08 06
[ 800 x 640 ]
108387 bytes
11-07-2006 betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering 11 07 06
[ 800 x 640 ]
142870 bytes
24-08-2006 het laatste beton storten in de muren van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten muren oudewatering 24-08 06
[ 800 x 640 ]
88087 bytes
24-08-2006 het laatste beton storten in de muren van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten muren oudewatering 24-08 06
[ 800 x 640 ]
116457 bytes
24-08-2006 het laatste beton storten in de muren van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten muren oudewatering 24-08 06
[ 800 x 640 ]
113585 bytes
24-08-2006 het laatste beton storten in de muren van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten muren oudewatering 24-08 06
[ 800 x 640 ]
116696 bytes
24-08-2006 het laatste beton storten in de muren van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten muren oudewatering 24-08 06
[ 800 x 640 ]
108600 bytes
11-07-2006 vloer binnen bij zeeman is ook gelegen winkelcentrum beverwaard. wc.bw vloer binnen zeeman 11 07 06
[ 800 x 640 ]
73870 bytes
11-07-2006 opruimen van de werkvloer bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw opruimen bouw terrein bij liddle 11 07 06
[ 800 x 640 ]
101821 bytes
11-07-2006 opruimen van de werkvloer bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw opruimen bouw terrein bij liddle 11 07 06
[ 800 x 640 ]
118372 bytes
11-07-2006 lassen van steunbalken dak hewal winkelcentrum beverwaard. wc.bw lassen bij hewal 11 07 06
[ 800 x 640 ]
67318 bytes
11-07-2006 plafon platen bij zeeman plaatsen winkelcentrum beverwaard. wc.bw plafon platen bij zeeman 11 07 06
[ 800 x 640 ]
90809 bytes
11-07-2006 plafon platen bij zeeman plaatsen winkelcentrum beverwaard. wc.bw plafon platen bij zeeman 11 07 06
[ 800 x 640 ]
66373 bytes
11-07-2006 betonijzer vloer klaar voor beton storten winkelcentrum beverwaard. wc.bw betonijzer vloer klaar voor betonstorten 11 07 06
[ 800 x 640 ]
127384 bytes
20-07-2006 het glas zit er nu in bij liddle winkelcentrum beverwaard. wc.bw het glas is nu gezet bij liddle 20 07-06
[ 800 x 640 ]
81837 bytes
12-07-2006 beton storten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten oudewatering 12 07 06
[ 800 x 640 ]
142427 bytes
24-08-2006 het laatste beton storten in de muren van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw beton storten muren oudewatering 24-08 06
[ 800 x 640 ]
99148 bytes
06-07-2006 betonijzer plaatsen en vlechten oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw betonijzer plaatsen& vlechten oudewatering 06 07-06
[ 800 x 640 ]
106578 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
62491 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
70236 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
58980 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
47607 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
48560 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
65836 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
49450 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
45036 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
43046 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
42794 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
45691 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
44581 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
39586 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
40227 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
40410 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
53653 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
70318 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
71694 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
48823 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
67213 bytes
31 focus 05 05
[ 800 x 600 ]
61904 bytes
10 09 05
[ 800 x 600 ]
84968 bytes
 17-12-2005 het maken van tegeltjes in het winkelcentrum beverwaard. wc 17 12 05
[ 800 x 526 ]
83823 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
123068 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
123163 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
133116 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
108161 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
111877 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
121812 bytes
 17-12-2005 het maken van tegeltjes in het winkelcentrum beverwaard. wc 17 12 05
[ 800 x 600 ]
92270 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
135825 bytes
15-03-2006 de voorbereidingen voor de grote verbouwing van het winkelcentrum beverwaard is begonnen wc.bw 15 03 06
[ 800 x 600 ]
155494 bytes
15-03-2006 de voorbereidingen voor de grote verbouwing van het winkelcentrum beverwaard is begonnen wc.bw 15 03 06
[ 800 x 600 ]
161670 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
121247 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
141425 bytes
15-03-2006 de voorbereidingen voor de grote verbouwing van het winkelcentrum beverwaard is begonnen wc.bw 15 03 06
[ 800 x 600 ]
113595 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
115083 bytes
10 09 05
[ 800 x 600 ]
91208 bytes
20-03-2006 de grondwerkers zijn bezig om het riool te vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 20 03 06
[ 800 x 600 ]
115509 bytes
15-03-2006 de voorbereidingen voor de grote verbouwing van het winkelcentrum beverwaard is begonnen wc.bw 15 03 06
[ 800 x 600 ]
82379 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
102389 bytes
27-03-2006 de stratenmakers zijn hier begonnen met het uitbreken van de stenen en de kabels en waterleiding vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 03 06
[ 800 x 600 ]
132043 bytes
15-03-2006 de voorbereidingen voor de grote verbouwing van het winkelcentrum beverwaard is begonnen wc.bw 15 03 06
[ 800 x 600 ]
105759 bytes
27-02-2006 het begin van het weghalen van de bomen in het winkelcentrum beverwaard wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
110640 bytes
 27-02-2006 aan de kant van kruitvat winkelcentrum beverwaard zijn de bomen al weg wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
111807 bytes
 27-02-2006 aan de kant van kruitvat winkelcentrum beverwaard zijn de bomen al weg wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
114702 bytes
de bomen aan de kant van hoogvliet in de beverwaard worden nu weggehaald. wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
134688 bytes
de bomen aan de kant van hoogvliet in de beverwaard worden nu weggehaald. wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
124956 bytes
de bomen aan de kant van hoogvliet in de beverwaard worden nu weggehaald. wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
127051 bytes
de bomen aan de kant van hoogvliet in de beverwaard worden nu weggehaald. wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
120888 bytes
27-03-2006 de stratenmakers zijn hier begonnen met het uitbreken van de stenen en de kabels en waterleiding vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 03 06
[ 800 x 600 ]
125150 bytes
de bomen aan de kant van hoogvliet in de beverwaard worden nu weggehaald. wc.bw 27 02 06
[ 800 x 600 ]
92762 bytes
28-02-2006 de laatste bomen in het winkelcentrum beverwaard zijn weg gehaald. wc.bw 28 02 06
[ 800 x 600 ]
96920 bytes
27-03-2006 de stratenmakers zijn hier begonnen met het uitbreken van de stenen en de kabels en waterleiding vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 03 06
[ 800 x 600 ]
92664 bytes
28-03-2006 het weghalen van de straatstenen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 28 03 06
[ 800 x 600 ]
95928 bytes
28-03-2006 het weghalen van de straatstenen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 28 03 06
[ 800 x 600 ]
87618 bytes
29-03-2006 riool werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 29 03 06
[ 800 x 600 ]
124492 bytes
29-03-2006 riool werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 29 03 06
[ 800 x 600 ]
133232 bytes
29-03-2006 riool werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 29 03 06
[ 800 x 600 ]
123452 bytes
29-03-2006 riool werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 29 03 06
[ 800 x 600 ]
126386 bytes
30-03-2006 rioolwerkzaamheden in het winkecentrum beverwaard. wc.bw 30 03 06
[ 800 x 600 ]
136835 bytes
30-03-2006 rioolwerkzaamheden in het winkecentrum beverwaard. wc.bw 30 03 06
[ 800 x 600 ]
137766 bytes
31-03-2006 rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 31 03 06
[ 800 x 600 ]
104719 bytes
28-02-2006 de laatste bomen in het winkelcentrum beverwaard zijn weg gehaald. wc.bw 28 02 06
[ 800 x 600 ]
111829 bytes
31-03-2006 rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 31 03 06
[ 800 x 600 ]
143830 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
81637 bytes
11-04-2006 luifels verwijderen in het winkelcentrum beverwaard.. wc.bw 11 04 06 tel:cel
[ 800 x 600 ]
84725 bytes
11-04-2006 luifels verwijderen in het winkelcentrum beverwaard.. wc.bw 11 04 06 tel:cel
[ 800 x 600 ]
97647 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
130413 bytes
12-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 12 04 06
[ 800 x 600 ]
93314 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
81068 bytes
12-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 12 04 06
[ 800 x 600 ]
94068 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
82316 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
92245 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 600 ]
87893 bytes
15-03-2006 de voorbereidingen voor de grote verbouwing van het winkelcentrum beverwaard is begonnen wc.bw 15 03 06
[ 800 x 600 ]
97447 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
106087 bytes
16-03-2006 de mensen zijn hier begonnen met het vervangen van de riolering in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 16 03 06
[ 800 x 600 ]
113857 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 600 ]
84128 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
91600 bytes
16-03-2006 de mensen zijn hier begonnen met het vervangen van de riolering in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 16 03 06
[ 800 x 600 ]
141386 bytes
16-03-2006 vervangen van de riolering winkelcentrum beverwaard. wc.bw 16 03 06
[ 800 x 600 ]
125247 bytes
17-03-2006 zijn hier planken aan het neerleggen zaterdag 18-03-2006 is er namelijk een braderie in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 17 03 06
[ 800 x 600 ]
94075 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 600 ]
90907 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 609 ]
85634 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 600 ]
97203 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 600 ]
96559 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 600 ]
67542 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 600 ]
89931 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 600 ]
72241 bytes
17-03-2006 zijn hier planken aan het neerleggen zaterdag 18-03-2006 is er namelijk een braderie in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 17 03 06
[ 800 x 600 ]
92866 bytes
12-04-2006 de kraan voor het heien van heipalen is hier voorbereidingen aan het doen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 12 04 06
[ 800 x 600 ]
98968 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
108551 bytes
20-04-2006 grondwerkzaamheden voor uitbreiding winkelpanden o/a zeeman-hewal-kapsalon in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 20 04 06
[ 800 x 640 ]
93800 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
81459 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
76664 bytes
20-04-2006 grondwerkzaamheden voor uitbreiding winkelpanden o/a zeeman-hewal-kapsalon in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw winkels 20 04 06
[ 800 x 640 ]
105899 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
32850 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
86564 bytes
20-04-2006 grondwerkzaamheden voor uitbreiding winkelpanden o/a zeeman-hewal-kapsalon in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw winkels 20 04 06
[ 800 x 640 ]
107021 bytes
20-04-2006 grondwerkzaamheden voor uitbreiding winkelpanden o/a zeeman-hewal-kapsalon in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw winkels 20 04 06
[ 800 x 640 ]
125036 bytes
20-04-2006 grondwerkzaamheden voor uitbreiding winkelpanden o/a zeeman-hewal-kapsalon in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw winkels 20 04 06
[ 800 x 640 ]
126167 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
101295 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
105835 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
55092 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
101586 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
122780 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
109635 bytes
20-03-2006 de grondwerkers zijn bezig om het riool te vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 20 03 06
[ 800 x 600 ]
119637 bytes
20-04-2006 grondwerkzaamheden voor uitbreiding winkelpanden o/a zeeman-hewal-kapsalon in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw winkels 20 04 06
[ 800 x 640 ]
119583 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
103844 bytes
21-04-2006 nieuwe brug delen voor de oudewatering winkelcentrum beverwaard zijn aangekomen. wc.bw 21 04 06
[ 800 x 640 ]
92236 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 705 ]
105512 bytes
13-04-2006 heien en lossen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 13 04 06
[ 800 x 600 ]
107872 bytes
24-04-2006 graafwerkzaamheden bij zeeman in winkelcentrum beverwaard. wc.bw 24 04 06
[ 800 x 640 ]
112900 bytes
25-04-2006 werkzaamheden en van de zon genieten in het winkel centrum beverwaard. in de zon wc.bw 25 04 06
[ 800 x 640 ]
129249 bytes
25-04-2006 werkzaamheden en van de zon genieten in het winkel centrum beverwaard. wc.bw 25 04 06
[ 800 x 640 ]
103976 bytes
25-04-2006 werkzaamheden koppen snellen van de heipalen waar later de fundering aan te bevestigen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 25 04 06
[ 800 x 640 ]
76244 bytes
25-04-2006 werkzaamheden koppen snellen van de heipalen waar later de fundering aan te bevestigen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 25 04 06
[ 800 x 640 ]
101814 bytes
13-04-2006 luifels weghalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw luifels 13 04 06
[ 800 x 600 ]
93358 bytes
25-04-2006 de eerste loopbrug over de oudewatering is weggehaald in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 25 04 06
[ 800 x 640 ]
116620 bytes
25-04-2006 de nieuwebrugdelen worden overmeesterd door de jeugd oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 25 04 06
[ 800 x 640 ]
96596 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
121909 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
111174 bytes
13-04-2006 luifels weghalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw luifels 13 04 06
[ 800 x 727 ]
115958 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
116755 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
108962 bytes
13-04-2006 luifels weghalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw luifels 13 04 06
[ 800 x 524 ]
94315 bytes
03-04-2006 verbouwing o/a rioolwerkzaamheden en het weghalen van de luifels winkelcentrum beverwaard. wc.bw 03 04 06
[ 800 x 600 ]
88582 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
115401 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
98002 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
125938 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
102116 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
109243 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
118598 bytes
13-04-2006 luifels weghalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw luifels 13 04 06
[ 800 x 600 ]
85832 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
132732 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
92031 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
109756 bytes
13-04-2006 luifels weghalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw luifels 13 04 06
[ 800 x 600 ]
98635 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
112728 bytes
13-04-2006 luifels weghalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw luifels 13 04 06
[ 800 x 600 ]
120440 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
111845 bytes
13-04-2006 luifels weghalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw luifels 13 04 06
[ 800 x 600 ]
94001 bytes
13-04-2006 luifels weghalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw luifels 13 04 06
[ 800 x 600 ]
109567 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
86214 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
116837 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
70315 bytes
13-04-2006 luifels weghalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw luifels 13 04 06
[ 800 x 600 ]
113321 bytes
26-04-2006 het weghalen van de brugdelen over de oudewatering winkelcentrum beverwaard. brug wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
105334 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
85546 bytes
14-04-2006 heien van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
107804 bytes
14-04-2006 heien van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
107611 bytes
14-04-2006 heien van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
96132 bytes
14-04-2006 heien van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
115909 bytes
14-04-2006 het slaan van de laatste heipaal bij hewal in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
102104 bytes
14-04-2006 het slaan van de laatste heipaal bij hewal in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
82899 bytes
14-04-2006 het slaan van de laatste heipaal bij hewal in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
105772 bytes
26-04-2006 bekisting maken voor het grotermaken van de winkels winkelcentrum beverwaard. bekisting wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
105695 bytes
14-04-2006 het slaan van de laatste heipaal bij hewal in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
115138 bytes
14-04-2006 het slaan van de laatste heipaal bij hewal in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
112463 bytes
14-04-2006 het slaan van de laatste heipaal bij hewal in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
115312 bytes
26-04-2006 bekisting maken voor het grotermaken van de winkels winkelcentrum beverwaard. bekisting wc.bw 26 04 06
[ 800 x 640 ]
106591 bytes
14-04-2006 het slaan van de laatste heipaal bij hewal in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
102033 bytes
26-04-2006 hekken plaatsen en werkzaamheden en spelende kinderen op de brugdelen die in de oudewatering liggen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 26 04 06
[ 800 x 640 ]
105315 bytes
14-04-2006 het slaan van de laatste heipaal bij hewal in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 14 04 06
[ 800 x 600 ]
51092 bytes
26-04-2006 hekken plaatsen en werkzaamheden en spelende kinderen op de brugdelen die in de oudewatering liggen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw hekken 26 04 06
[ 800 x 640 ]
125580 bytes
14-04-2006 de heikraan gaat hier op een dieplader in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 14 04 06
[ 800 x 1066 ]
111757 bytes
26-04-2006 hekken plaatsen en werkzaamheden en spelende kinderen op de brugdelen die in de oudewatering liggen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw hekken 26 04 06
[ 800 x 640 ]
132082 bytes
26-04-2006 hekken plaatsen en werkzaamheden en spelende kinderen op de brugdelen die in de oudewatering liggen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw hekken 26 04 06
[ 800 x 640 ]
90820 bytes
14-04-2006 de heikraan gaat hier op een dieplader in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 14 04 06
[ 800 x 600 ]
108718 bytes
14-04-2006 de heikraan gaat hier op een dieplader in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 14 04 06
[ 800 x 600 ]
112591 bytes
27-04-2006 grondwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 04 06
[ 800 x 640 ]
112792 bytes
27-04-2006 grondwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 04 06
[ 800 x 640 ]
99143 bytes
14-04-2006 de heikraan gaat hier op een dieplader in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 14 04 06
[ 800 x 600 ]
101808 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
78183 bytes
14-04-2006 de heikraan gaat hier op een dieplader in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 14 04 06
[ 800 x 600 ]
88527 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
77293 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
85503 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
85502 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
81504 bytes
20-03-2006 de grondwerkers zijn bezig om het riool te vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 20 03 06
[ 800 x 600 ]
139616 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
105595 bytes
14-04-2006 de heikraan gaat hier op een dieplader in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 14 04 06
[ 800 x 600 ]
68128 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
75128 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
123364 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
116112 bytes
04-04-2006 het verwijderen van de luifels en rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 04 04 06
[ 800 x 600 ]
79853 bytes
05-04-2006 werkzaamheden aan riool in winkelcentrum beverwaard. wc.bw 05 04 06
[ 800 x 600 ]
114921 bytes
05-04-2006 werkzaamheden aan riool in winkelcentrum beverwaard. wc.bw 05 04 06
[ 800 x 600 ]
117835 bytes
05-04-2006 ton schouwenburg van brillen zaak winkelcentrum beverwaard. wc.bw 05 04 06
[ 800 x 600 ]
100720 bytes
05-04-2006 rioolwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 05 04 06
[ 800 x 600 ]
126159 bytes
06-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 06 04 06
[ 800 x 600 ]
73883 bytes
06-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 06 04 06
[ 800 x 600 ]
101812 bytes
06-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 06 04 06
[ 800 x 600 ]
91407 bytes
14-04-2006 de heikraan gaat hier op een dieplader in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 14 04 06
[ 800 x 600 ]
50406 bytes
27-04-2006 grondwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 04 06
[ 800 x 640 ]
120043 bytes
06-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 06 04 06
[ 800 x 600 ]
111041 bytes
14-04-2006 de heikraan gaat hier op een dieplader in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 14 04 06
[ 800 x 600 ]
63334 bytes
27-04-2006 grondwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 04 06
[ 800 x 640 ]
120957 bytes
27-04-2006 grondwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 27 04 06
[ 800 x 640 ]
89893 bytes
27-04-2006 en daar zitten de mensen weer koffie te leuten( haha geintje) in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw ff koffie 27 04 06
[ 800 x 640 ]
146669 bytes
28-04-2006 grondwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 28 04 06
[ 800 x 640 ]
112379 bytes
28-04-2006 grondwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 28 04 06
[ 800 x 640 ]
97225 bytes
06-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 06 04 06
[ 800 x 615 ]
88941 bytes
06-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 06 04 06
[ 800 x 600 ]
92854 bytes
14-04-2006 de heikraan gaat hier op een dieplader in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw kraan 14 04 06
[ 800 x 600 ]
59174 bytes
28-04-2006 grondwerkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 28 04 06
[ 800 x 640 ]
99128 bytes
07-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 07 04 06
[ 800 x 600 ]
94317 bytes
01-05-2006 werkzaamheden aan de muur oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 01 05 06
[ 800 x 640 ]
108468 bytes
04-05-2006 bekisting plaatsen in het winkelcentrum beverwaard. bekisting wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
90552 bytes
07-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 07 04 06
[ 800 x 600 ]
97892 bytes
01-05-2006 werkzaamheden aan de muur oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 01 05 06
[ 800 x 640 ]
110647 bytes
01-05-2006 werkzaamheden aan de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 01 05 06
[ 800 x 640 ]
152095 bytes
01-05-2006 werkzaamheden aan de bekisting waar later de winkelpuien op gemonteerd worden thv zeeman in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 01 05 06
[ 800 x 640 ]
128627 bytes
01-05-2006 werkzaamheden aan de muur van de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 01 05 06
[ 800 x 640 ]
98202 bytes
02-05-2006 werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 02 05 06
[ 800 x 640 ]
130331 bytes
04-05-2006 kabels trekken in het winkelcentrum beverwaard. kabels wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
118463 bytes
02-05-2006 werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 02 05 06
[ 800 x 640 ]
126708 bytes
02-05-2006 werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 02 05 06
[ 800 x 640 ]
132050 bytes
04-05-2006 kabels trekken in het winkelcentrum beverwaard. kabels wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
120796 bytes
02-05-2006 werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 02 05 06
[ 800 x 640 ]
116829 bytes
04-05-2006 kabel trekkers op de foto in het winkelcentrum beverwaard. op de foto wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
108553 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
120762 bytes
02-05-2006 werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 02 05 06
[ 800 x 640 ]
121128 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
101577 bytes
03-05-2006 damwand zetten in de oudewatering en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw damwand 03 05 06
[ 800 x 640 ]
102146 bytes
07-04-2006 het weghalen van de luifels in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 07 04 06
[ 800 x 600 ]
81002 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
120347 bytes
03-05-2006 damwand zetten in de oudewatering en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 03 05 06
[ 800 x 640 ]
184285 bytes
03-05-2006 damwand zetten in de oudewatering en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 03 05 06
[ 800 x 640 ]
102146 bytes
03-05-2006 damwand zetten in de oudewatering en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 03 05 06
[ 800 x 640 ]
107531 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
113161 bytes
11-04-2006 het verplaatsen van de telefooncellen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 11 04 06 tel:cel
[ 800 x 600 ]
76122 bytes
03-05-2006 damwand zetten in de oudewatering en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 03 05 06
[ 800 x 640 ]
91805 bytes
03-05-2006 damwand zetten in de oudewatering en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 03 05 06
[ 800 x 640 ]
78384 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
128841 bytes
03-05-2006 damwand zetten in de oudewatering en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 03 05 06
[ 800 x 640 ]
98968 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
107022 bytes
11-04-2006 het verplaatsen van de telefooncellen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 11 04 06 tel:cel
[ 800 x 600 ]
94410 bytes
04-05-2006 bekisting plaatsen in het winkelcentrum beverwaard. bekisting wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
108285 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
96703 bytes
11-04-2006 luifels verwijderen in het winkelcentrum beverwaard.. wc.bw 11 04 06 tel:cel
[ 800 x 600 ]
97296 bytes
11-04-2006 luifels verwijderen in het winkelcentrum beverwaard.. wc.bw 11 04 06 tel:cel
[ 800 x 600 ]
79591 bytes
11-04-2006 luifels verwijderen in het winkelcentrum beverwaard.. wc.bw 11 04 06 tel:cel
[ 800 x 600 ]
87398 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
34776 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
114214 bytes
20-03-2006 de grondwerkers zijn bezig om het riool te vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 20 03 06
[ 800 x 600 ]
143043 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
104436 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
127169 bytes
04-05-2006 bekisting plaatsen in het winkelcentrum beverwaard. bekisting wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
83106 bytes
20-03-2006 de grondwerkers zijn bezig om het riool te vervangen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 20 03 06
[ 800 x 600 ]
131632 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
105429 bytes
11-05-2006 heistelling op dieplader op rhijnauwensingel in beverwaard. wc.bw heistelling dieplader 11 05 06
[ 800 x 640 ]
90555 bytes
11-05-2006 heistelling op dieplader op rhijnauwensingel in beverwaard. wc.bw heistelling dieplader 11 05 06
[ 800 x 640 ]
71379 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp lassen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp lassen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
130438 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
83888 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
79972 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
133094 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
108512 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
123858 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
90891 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
123836 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
99644 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
102943 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
107907 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
117229 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
81448 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
107967 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
102608 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
118181 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
121564 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
124339 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
104771 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
113609 bytes
12-05-2006 werkzaamheden pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 12 05 06
[ 800 x 640 ]
128327 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
111956 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
109052 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
90828 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
118678 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
87497 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
107864 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
106972 bytes
09-05-2006 heien van heipalen en andere werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
105109 bytes
09-05-2006 bekisting plaatsen in het winkelcentrum beverwaard. bekisting wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
97781 bytes
09-05-2006 heien en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
103788 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
110320 bytes
09-05-2006 heien en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
109791 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
110334 bytes
09-05-2006 heien en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
94809 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
99379 bytes
09-05-2006 heien en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
94586 bytes
09-05-2006 heien en werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. heien wc.bw 09 05 06
[ 800 x 640 ]
89919 bytes
04-05-2006 damwand plaatsen in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
93335 bytes
10-05-2006 werkzaamheden o/a leegbaggeren en leegpompen van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pompen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
125284 bytes
10-05-2006 werkzaamheden o/a leegbaggeren en leegpompen van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pompen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
120835 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
97625 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
130510 bytes
21-03-2006 het vervangen van de riolerings buizen in winkelcentrum beverwaard. wc.bw 21 03 06
[ 800 x 600 ]
109765 bytes
10-05-2006 werkzaamheden o/a leegbaggeren en leegpompen van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pompen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
117024 bytes
10-05-2006 werkzaamheden o/a leegbaggeren en leegpompen van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pompen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
104697 bytes
21-03-2006 het vervangen van de riolerings buizen in winkelcentrum beverwaard. wc.bw 21 03 06
[ 800 x 600 ]
113304 bytes
22-03-2006 het plaatsen van een kolk en riolering vernieuwen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 22 03 06
[ 800 x 600 ]
101782 bytes
10-05-2006 heistelling verplaatsen naar achterkant supermarkt hoogvliet winkelcentrum beverwaard. wc.bw heistelling 10 05 06
[ 800 x 640 ]
75685 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 748 ]
129095 bytes
22-03-2006 het plaatsen van een kolk en riolering vernieuwen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 22 03 06
[ 800 x 600 ]
133069 bytes
12-05-2006 werkzaamheden slib afvoeren uit de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw slib afvoeren 12 05 06
[ 800 x 640 ]
81634 bytes
16-05-2006 pijp lassen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. pijp lassen 16 05 06
[ 800 x 640 ]
116955 bytes
10-05-2006 heistelling verplaatsen naar achterkant supermarkt hoogvliet winkelcentrum beverwaard. wc.bw heistelling 10 05 06
[ 800 x 640 ]
103867 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
115560 bytes
16-05-2006 pijp lassen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. pijp lassen 16 05 06
[ 800 x 640 ]
114056 bytes
16-05-2006 bekisting maken in winkelcentrum beverwaard. bekisting 16 05 06
[ 800 x 640 ]
129602 bytes
16-05-2006 bekisting maken in winkelcentrum beverwaard. bekisting 16 05 06
[ 800 x 640 ]
90097 bytes
16-05-2006 bekisting maken in winkelcentrum beverwaard. bekisting 16 05 06
[ 800 x 640 ]
103318 bytes
16-05-2006 bekisting maken in winkelcentrum beverwaard. bekisting 16 05 06
[ 800 x 640 ]
100848 bytes
17-05-2006 bekisting en lossen van beton platen en het begin van de vloer is al zichbaar in het winkelcentrum beverwaard. bekisting 17 05 06
[ 800 x 640 ]
124158 bytes
17-05-2006 bekisting en lossen van beton platen en het begin van de vloer is al zichbaar in het winkelcentrum beverwaard. bekisting 17 05 06
[ 800 x 640 ]
80433 bytes
17-05-2006 bekisting en lossen van beton platen en het begin van de vloer is al zichbaar in het winkelcentrum beverwaard. bekisting wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
77489 bytes
10-05-2006 heistelling verplaatsen naar achterkant supermarkt hoogvliet winkelcentrum beverwaard. wc.bw heistelling 10 05 06
[ 800 x 640 ]
85583 bytes
17-05-2006 bekisting en lossen van beton platen en het begin van de vloer is al zichbaar in het winkelcentrum beverwaard. bekisting wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
90488 bytes
17-05-2006 bekisting en lossen van beton platen en het begin van de vloer is al zichbaar in het winkelcentrum beverwaard. bekisting wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
81754 bytes
10-05-2006 heistelling verplaatsen naar achterkant supermarkt hoogvliet winkelcentrum beverwaard. wc.bw heistelling 10 05 06
[ 800 x 640 ]
93541 bytes
17-05-2006 werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. werk zaam heden wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
155132 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
141196 bytes
17-05-2006 de laatste luifels worden verwijderd bij supermarkt hoogvliet het winkelcentrum beverwaard. laatste luifels wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
83803 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
106378 bytes
17-05-2006 de laatste luifels worden verwijderd bij supermarkt hoogvliet het winkelcentrum beverwaard. laatste luifels wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
73753 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
128979 bytes
17-05-2006 de laatste luifels worden verwijderd bij supermarkt hoogvliet het winkelcentrum beverwaard. laatste luifels wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
91411 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
115291 bytes
17-05-2006 de laatste luifels worden verwijderd bij supermarkt hoogvliet het winkelcentrum beverwaard. laatste luifels wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
79111 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
111459 bytes
17-05-2006 laatste luifels weghalen bij supermarkt hoogvliet in winkelcentrum beverwaard. laatste luifels wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
85125 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
108789 bytes
17-05-2006 laatste luifels weghalen bij supermarkt hoogvliet in winkelcentrum beverwaard. laatste luifels wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
73708 bytes
17-05-2006 laatste luifels weghalen bij supermarkt hoogvliet in winkelcentrum beverwaard. laatste luifels wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
73287 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
138440 bytes
17-05-2006 de slopers van gsb even op de foto bij supermarkt hoogvliet in winkelcentrum beverwaard. slopers g.s.b wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
75711 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
128222 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
150323 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 952 ]
154000 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
138498 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
110952 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
119478 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
127752 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
141240 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
116600 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
99617 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
130427 bytes
04-05-2006 beton storten in het winkelcentrum beverwaard. beton wc.bw 04 05 06
[ 800 x 640 ]
132461 bytes
05-05-2006 diversen werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw diverse 05 05 06
[ 800 x 640 ]
95640 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
133833 bytes
05-05-2006 diversen werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw diverse 05 05 06
[ 800 x 640 ]
90406 bytes
05-05-2006 diversen werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw diverse 05 05 06
[ 800 x 640 ]
102540 bytes
17-05-2006 de slopers van gsb even op de foto bij supermarkt hoogvliet in winkelcentrum beverwaard. slopers g.s.b wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
97381 bytes
10-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 10 05 06
[ 800 x 640 ]
141331 bytes
11-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 11 05 06
[ 800 x 640 ]
95917 bytes
17-05-2006 de slopers van gsb even op de foto bij supermarkt hoogvliet in winkelcentrum beverwaard. slopers g.s.b wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
82832 bytes
11-05-2006 bekisting plaatsen in winkelcentrum beverwaard. wc.bw bekisting 11 05 06
[ 800 x 640 ]
117574 bytes
17-05-2006 de slopers van gsb even op de foto bij supermarkt hoogvliet in winkelcentrum beverwaard. slopers g.s.b wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
86832 bytes
05-05-2006 diversen werkzaamheden in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw diverse 05 05 06
[ 800 x 640 ]
111359 bytes
11-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 11 05 06
[ 800 x 640 ]
121692 bytes
17-05-2006 de slopers van gsb even op de foto bij supermarkt hoogvliet in winkelcentrum beverwaard. slopers g.s.b wc.bw 17 05 06
[ 800 x 640 ]
95547 bytes
11-05-2006 vissen vangen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw vissen vangen 11 05 06
[ 800 x 640 ]
119579 bytes
08-05-2006 damwand geplaats in de oudewatering en de heistelling aangekomen voor het heien van heipalen voor het plateau wat over de oudewatering komt te liggen winkelcentrum beverwaard. wc.bw 08 05 06
[ 800 x 640 ]
103029 bytes
18-05-2006 bekisting en leggen van ondervloer in het winkelcentrum beverwaard. bekisting +vloer wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
84819 bytes
18-05-2006 bekisting en leggen van ondervloer in het winkelcentrum beverwaard. bekisting +vloer wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
98991 bytes
08-05-2006 heistelling aangekomen voor het heien van heipalen voor het plateau wat over de oudewatering komt te liggen winkelcentrum beverwaard. wc.bw 08 05 06
[ 800 x 640 ]
123402 bytes
18-05-2006 bekisting en leggen van ondervloer in het winkelcentrum beverwaard. bekisting +vloer wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
102516 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
81813 bytes
18-05-2006 bekisting en leggen van ondervloer in het winkelcentrum beverwaard. bekisting +vloer wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
78887 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 669 ]
109136 bytes
18-05-2006 bekisting en leggen van ondervloer in het winkelcentrum beverwaard. bekisting +vloer wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
106439 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
91357 bytes
18-05-2006 bekisting en leggen van ondervloer in het winkelcentrum beverwaard. bekisting +vloer wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
102599 bytes
18-05-2006 bekisting en leggen van ondervloer in het winkelcentrum beverwaard. bekisting +vloer wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
98681 bytes
11-05-2006 slib afvoeren uit de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw slib afvoeren 11 05 06
[ 800 x 640 ]
118731 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
115512 bytes
18-05-2006 werkzaamheden in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. oude watering wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
89787 bytes
11-05-2006 slib afvoeren uit de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw slib afvoeren 11 05 06
[ 800 x 640 ]
104203 bytes
18-05-2006 werkzaamheden in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. oude watering wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
132590 bytes
11-05-2006 pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 11 05 06
[ 800 x 640 ]
115527 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
83700 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
103546 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
96673 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
67292 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
66025 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
108520 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
102312 bytes
18-05-2006 werkzaamheden in de oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. oude watering wc.bw 18 05 06
[ 800 x 640 ]
112996 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
80323 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
90409 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
109137 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
97983 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
133775 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
105576 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
109381 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
103217 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
111240 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
65695 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
109487 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
88613 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
129757 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
96851 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
105924 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
118863 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
88042 bytes
22-03-2006 het plaatsen van een kolk en riolering vernieuwen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 22 03 06
[ 800 x 600 ]
134668 bytes
19-05-2006 beton storten en uitvlakken in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. beton storten wc.bw 19 05 06
[ 800 x 640 ]
120585 bytes
22-05-2006 steunbinten bevestigen aan muur bij zeeman winkelcentrum beverwaard. binten wc.bw 22 05 06
[ 800 x 640 ]
117503 bytes
11-05-2006 pijp plaatsen in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. wc.bw pijp plaatsen 11 05 06
[ 800 x 640 ]
127710 bytes
22-03-2006 het plaatsen van een kolk en riolering vernieuwen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 22 03 06
[ 800 x 600 ]
147202 bytes
08-05-2006 het lossen van heipalen en het slaan van heipalen in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw heien 08 05 06
[ 800 x 640 ]
100657 bytes
22-05-2006 heipalen vrij gemaakt waar het plein over de oudewatering moet komen winkelcentrum beverwaard. heipalen vrijmaken wc.bw 22 05 06
[ 800 x 640 ]
139106 bytes
11-05-2006 water uit de oudewatering pompen winkelcentrum beverwaard. wc.bw pompen 11 05 06
[ 800 x 640 ]
94906 bytes
29-05-2006 extra damwand slaan in de oudewatering winkelcentrum beverwaard. damwand wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
111023 bytes
29-05-2006 leegpompen van de oudewatering winkelcentrum beverwaard. leeg pompen wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
93712 bytes
29-05-2006 overzicht oudewatering winkelcentrum beverwaard. oude watering wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
112024 bytes
29-05-2006 muur afzagen oudewatering winkelcentrum beverwaard. oudewatering muur wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
112436 bytes
29-05-2006 muur afzagen oudewatering winkelcentrum beverwaard. oudewatering muur wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
130786 bytes
29-05-2006 overzicht oudewatering winkelcentrum beverwaard. oude watering wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
100189 bytes
29-05-2006 koppen snellen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. koppen snellen wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
134669 bytes
22-05-2006 heipalen vrij gemaakt waar het plein over de oudewatering moet komen winkelcentrum beverwaard. heipalen vrijmaken wc.bw 22 05 06
[ 800 x 640 ]
133904 bytes
29-05-2006 koppen snellen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. koppen snellen wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
129383 bytes
29-05-2006 koppen snellen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. koppen snellen wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
99810 bytes
29-05-2006 koppen snellen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. koppen snellen wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
109735 bytes
22-05-2006 heipalen vrij gemaakt waar het plein over de oudewatering moet komen winkelcentrum beverwaard. heipalen vrijmaken wc.bw 22 05 06
[ 800 x 640 ]
136079 bytes
29-05-2006 koppen snellen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. koppen snellen wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
105968 bytes
23-05-2006 diversen werkzaamheden in winkelcentrum beverwaard. diversen wc.bw 23 05 06
[ 800 x 640 ]
113743 bytes
29-05-2006 koppen snellen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. koppen snellen wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
121868 bytes
23-05-2006 diversen werkzaamheden in winkelcentrum beverwaard. diversen wc.bw 23 05 06
[ 800 x 640 ]
124528 bytes
29-05-2006 koppen snellen van de heipalen in het winkelcentrum beverwaard. koppen snellen wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
124337 bytes
29-05-2006 foto vanaf dak liddle wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
130960 bytes
29-05-2006 foto vanaf dak liddle wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
129720 bytes
29-05-2006 foto vanaf dak liddle wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
133375 bytes
29-05-2006 foto vanaf dak liddle wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
138998 bytes
29-05-2006 foto vanaf dak liddle wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
132514 bytes
29-05-2006 foto vanaf dak liddle wc.bw 29 05 06
[ 800 x 640 ]
109579 bytes
30-05-2006vloerplaten op de bekisting geplaatst bij zeeman in het winkelcentrum beverwaard. vloer platen wc.bw 30 05 06
[ 800 x 640 ]
79707 bytes
30-05-2006 kademuur +heipalen koppen snellen oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. kademuur+ heipalen wc.bw 30 05 06
[ 800 x 640 ]
117528 bytes
30-05-2006 kademuur +heipalen koppen snellen oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. kademuur+ heipalen wc.bw 30 05 06
[ 800 x 640 ]
107453 bytes
30-05-2006 kademuur +heipalen koppen snellen oudewatering in het winkelcentrum beverwaard. kademuur+ heipalen wc.bw 30 05 06
[ 800 x 640 ]
134688 bytes
23-05-2006 diversen werkzaamheden in winkelcentrum beverwaard. diversen wc.bw 23 05 06
[ 800 x 640 ]
73384 bytes
31-05-2006 het doorslijpen van de kademuur oudewatering winkelcentrum beverwaard. slijpen wc.bw 31 05 06
[ 800 x 640 ]
101048 bytes
31-05-2006 het doorslijpen van de kademuur oudewatering winkelcentrum beverwaard. slijpen wc.bw 31 05 06
[ 800 x 640 ]
121747 bytes
31-05-2006 het doorknippen van de kademuur oudewatering winkelcentrum beverwaard. knippen wc.bw 31 05 06
[ 800 x 640 ]
123195 bytes
24-03-2006 de mensen zijn hier bezig met de riolering en het herbestraten in het winkelcentrum beverwaard. wc.bw 24 03 06
[ 800 x 600 ]
136222 bytes
31-05-2006 het doorknippen van de kademuur oudewatering winkelcentrum beverwaard. knippen wc.bw 31 05 06
[ 800 x 640 ]
80345 bytes